free-icon-contact-form-5940833.png
방문예약
24시간 온라인 간편 방문예약
free-icon-call-center-5484325.png
문의전화
모바일 터치시 전화연결
사업개요
김포 고촌 센트럴 자이 아파트

20231109_201430.jpg
      구       분
     내        용
사  업  명
고촌센트럴자이
대지위치
김포시 고촌읍 김포신곡 6지구 A3 블럭
규       모
B2 ~ 16F.  아파트 17 개동
세  대  수
1,297세대
     주  택  형  
     63/76A/76B/84A/84B/105m2
          연  면  적
          211,497.5056m2
20231114_112135.jpg
|입지환경
김포 고촌 센트럴 자이

마곡 라이프를 누리고 
9천여 세대 브랜드 타운을 이끄는
20231111_200946.jpg
20231114_111047.jpg
단지배치도

김포 고촌 센트럴 자이

서울, 마곡, 한강 그 모든것을 아우르는 
압도적 브랜드타운의 완성
20231111_200657.jpg
20231111_204549.jpg
동.호수 배치도
20231113_194537.jpg
20231113_194725.jpg
CLUB XIAN
20231113_200341.jpg
20231113_200543.jpg
세대안내

63A

20231113_175118.jpg
20231114_155229.jpg

76A

20231113_192155.jpg
20231113_192315.jpg

76B

20231113_192554.jpg
20231113_192824.jpg

84A

20231113_195406.jpg
20231113_195504.jpg

84B

20231113_195602.jpg
20231113_195659.jpg

105

20231113_195908.jpg
20231113_200027.jpg
고촌센트럴자이
미계약분 대기고객신청


이름

휴대전화

방문예약

항목에 대한 설명을 입력해주세요

관심타입(다중선택가능)

개인정보 수집 및 이용 동의

보내기